Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Kształcenia Zdalnego Politechniki Białostockiej

Politechnika Białostocka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zdalnego Politechniki Białostockiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
 • Ze względu na dużą liczbę stron www serwisu, może zdarzyć się sytuacja, że do fotografii oraz grafik nie dodano tekstów alternatywnych.
 • Może się zdarzyć, że formularze nie są w pełni dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonego elementu.
 • Może się zdarzyć, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonych elementów.
 • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
 • Dopracowania wymaga możliwość nawigacji za pomocą klawiatury.
 • Brak mechanizmu, jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) w serwisie.
 • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących), gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Może się zdarzyć, że w archiwalnych wpisach z kategorii: Aktualności, Portal, Szkolenia, Baza Wiedzy nagłówki są użyte niehierarchicznie, w znacznikach nagłówków (h1, h2 itd.) jest wstawiona duża ilość tekstu a teksty alternatywne dla fotografii w galeriach zdjęć powtarzają się.
 • Dane teleadresowe Centrum Kształcenia Zdalnego, dostępne są na stronie www Kontakt (https://ckz.pb.edu.pl/Dane-kontaktowe).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Jastrzębski.
 • E-mail: niepelnosprawni@pb.edu.pl
 • Telefon: 501 032 551

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Rektor Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45a
15-351 Białystok
E-mail: rektor@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 9000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Politechniki Białostockiej